Menu
Your Cart

Algemene Verkoopvoorwaarden

      ALGEMENE  VERKOOPVOORWAARDEN                              

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk   zonder uitzondering voor de gehele verkoop en levering, evenals voor alle wederkerige contracten, afgesloten met SANEL NV ; afwijkingen zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn geweest door Sanel NV en zelfs wanneer andere overeekomsten schriftelijk werden afgesloten blijven de navolgende voorwaarden, daar waar zijn verenigbaar zijn, nog toepasselijk ten suppletieve titel.

 

 

I.               Offerten en prijstarieven

 

Artikel 1 :

 

De toezending van een prijslijst of een bestek is niet als offerte te beschouwen en verplicht Sanel NV geenszins tot levering ; de in de prijslijst genoemde voorwaarden zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Elke bestelling en / of overeenkomst aangegaan met één onzer afgevaardigden, agenten of vertegenwoordigers, is slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging door Sanel NV.

 

 

II.              Bestellingen en prijzen :

 

Artikel 2 :

 

* alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van de levering gelden.

* alle zegelkosten, kwijtingsrechten, BTW en alle andere kosten en lasten, zijn ten laste van de koper.

* indien de prijzen van de goederen of grondstoffen welke Sanel NV van derden betrekt, verhogingen ondergaan ten gevolge van welke omstandigheid ook, inzonderheid en ondermeer, extra vergoeding wegens vracht, verzekeringspremie, arbeidsloon, extra belasting der goederen zoals BTW, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, zal SANEL NV ondermeer gerechtigd zijn de bij het afsluiten der overeenkomst, overeengekomen prijzen, op het tijdstip van de levering dienovereenkomstig te verhogen.

* in geval van annulatie van bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling.

* in het geval dat een voorschot betaald werd aan Sanel NV voor bestellingen die later werden geannuleerd of niet binnen de overeengekomen termijn werden afgenomen door de klant door toedoen van deze laatste, heeft Sanel NV het recht dit voorschot definitief als verworven te beschouwen ter vergoeding van gemaakte kosten voor de wederverkoop van de betreffende goederen.

 

 

III.            Leveringen en leveringstermijnen :

 

Artikel 3 :

 

De bepaling van een leveringstermijn wordt slechts indicatief gegeven en er zal geen enkele aanspraak op schadevergoeding of vordering tot ontbinding der overeenkomst op basis van eventuele vertraging, te wijten aan welke oorzaak dan ook, kunnen gemaakt worden.

 

Artikel 4 :

 

De waren worden steeds verzonden en geleverd op risico en kosten van de koper, de wijze van verzending wordt door SANEL NV bepaald. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de medegedeelde datum, behoudt SANEL NV het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de ophaling geschiedt op risico van de koper.I.               Betalingen

 

 

Artikel 5 :

 

* alle rekeningen zijn betaalbaar te Lier, ten kantore of op de bankrekening van Sanel NV, en zulks contant na levering, zonder enige aftrek of schuldvergelijking.

* agenten en vertegenwoordigers van SANEL NV kunnen geen betaling van fakturen of andere vorderingen rechtsgeldig ontvangen of er kwijting voor geven.

 

Artikel 6 :

 

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen betaalbaar op 14 dagen.

 

Artikel 7 :

 

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.

 

Artikel 8 :

 

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt SANEL NV zich het recht voor het bedrag van de faktuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 25,- €.

 

Artikel 9 :

 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele faktuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen fakturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 :

 

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan

de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van SANEL NV, op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door SANEL NV zal hier volstaan.

 

 

Artikel 11 :

 

Indien het vertrouwen van Sanel NV, in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en / of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken, behoudt SANEL NV zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt SANEL NV zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van SANEL NV op alle schadevergoedingen en intresten.

 

 

Artikel 12 :

 

Het trekken en / of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare dokumenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.I.               Eigendomsvoorbehoud :

 

 

Artikel 13 :

 

De goederen blijven eigendom van SANEL NV tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

Artikel 14 :

 

In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van SANEL NV, draagt de koper, vanaf heden, aan SANEL NV alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

 

 

II.              Compensaties :

 

 

Artikel 15 :

 

Er kan nooit compensatie ontstaan tussen de betaalplicht en deze van het verlenen van waarborg, zoals verder hierna bepaald.

 

 

III.            Klachten

 

 

Artikel 16 :

 

* klachten betreffende de werking of de kwaliteit van geleverde goederen dienen, behoorlijk gemotiveerd, schriftelijk, uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering aan SANEL NV gemeld te worden.

* betreffende de niet conformiteit van goederen dienen klachten onmiddellijk en alleszins voor elke ingebruikstelling, eveneens behoorlijk gemotiveerd en schriftelijk aan SANEL NV gemeld te worden, dit alles op straffe van verval van rechten.

 

Artikel 17 :

 

SANEL NV heeft het recht alle niet-vrachtvrije terugzendingen te weigeren.

 

 

 

IV.            Waarborg

 

 

Artikel 18 :

 

In geval een bewijs van gebrek of afwijking van de voorgeschreven normen voor de hoedanigheid van geleverde goederen zou komen geleverd te worden, is de gehoudenheid van SANEL NV met uitsluiting van iedere andere vorm van vergoeding, en naar haar aansluitende en discretionaire keuze, beperkt tot één der volgende alternatieven.

* ofwel de vervanging, op een nader overeen te komen leveringstermijn, van de gebrekkige of van de voorgeschreven kwaliteitsnormen afwijkende goederen, door nieuwe van dezelfde soort.* ofwel de levering van onderdelen ter vervanging van gebrekkige of in de kwaliteit afwijkende onderdelen door SANEL NV alsdan te plaatsen en in te bouwen in haar eigen werkhuis op last van de koper te zorgen voor transport op zijn kosten, lasten en risico’s

* of de terugbetaling van de koopprijs van de geoderen.

 

 

 

 

I.               Waarborguitsluitingen

 

 

Artikel 19 :

 

De bij vorig artikel voorzien garantie :

* verloopt alleszins en van rechtswege, nadat 12 maanden verstreken zijn na levering van audiovisuele apparatuur en van 24 maanden voor wat alle andere apparaten betreft.

* is daarenboven nooit toepasselijk voor hiernavolgende onderdelen : batterijen, microfoons, lampen en zekeringen...

* overschrijdt verder nooit in beperkingen welke individueel per toestel in het erbijhorende waarborgbewijs omschreven zijn.

 

Artikel 20 :

 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaandelijk bedongen, tussen de koper en SANEL NV wordt er niet gewaarborgd dat de verkochte of te koop gestelde goederen beantwoorden aan de wettelijke of reglementaire normen en specificatie van toepassing voor het bezit of gebruik ten private titel of met industriële doeleinden, in Benlux of elders.

 

 

II.              Geschillen en bevoegdheid

 

 

Artikel 21

 

Voor de beslechting van elk geschil dat kan voortspruiten uit de overeenkomst, waarvan namelijk de faktuur alleen reeds het bewijs is, geschillen die, alsmede voor deze betrekking hebben op de uitvoering der verbintenissen van partijen, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, desgevallend de Vrederechter van het zesde Kanton der stad Antwerpen.

 

 

III.            Beeindiging van de overeenkomst

 

 

Artikel 22

 

Wanneer SANEL NV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

SANEL NV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.